Frösunda kyrka hör till Vallentuna församling. Trossamfundet är Svenska kyrkan och tillhör Stockholms stift. Man finner Frösunda kyrka i Frösunda socken som är belägen omkring 14 kilometer nordöst om Vallentuna centrum i Vallentuna kommun, Stockholms län, Uppland.

Frösunda kyrkas historia
Vid tiden då Frösunda kyrka byggdes fanns det redan en kyrka eller ett kapell på platsen. Man antar att det fanns redan på 1100-talet.

Frösunda kyrka är omnämnd i ett dokument från år 1291. Det är den äldsta kända dokumentationen om kyrkans existens.

Den äldre kyrkan låg direkt söder om den nuvarande. Då den nuvarande byggnaden uppfördes under 1400-talet lät man kapellet få utgöra en del i den nya kyrkans sydmur. Frösunda kyrka uppfördes som sockenkyrka. Till formen är den huvudsakligen oförändrad sedan byggnadstiden.Frösunda kyrka 22

Kyrkomiljön
Kyrkomiljön består av kyrkan, klockstapeln och gravkapellet samt kyrkogården.

Frösunda kyrka omges av en kallmurad stenmur. Ädla lövträd växer längs stenmuren och bildar en krans av träd runt kyrkogården. Entréerna till kyrkogårdens flankeras av murade grindstolpar från 1810. Själva grindarna hade dock tillverkats under 1600-talet.

På senare år har den västra entrén breddats och grinden har försetts med ytterligare ett grindblad.

Själva kyrkogården är grästäckt och indelas av ett flertal smala grusgångar.

Gravvårdar i sten dominerar. Här förekommer både stående men även liggande gravvårdar. På kyrkogården finns även ett tiotal grusgravar med stenram, samt en med kätting. Något man kan förvänta sig på en så pass gammal kyrkogård. Det förekommer enstaka gravar som har kors i järn och ett i trä. I samband med markarbeten öster om kyrkan, flyttades ett flertal äldre gravvårdar. Dessa finns numera uppställda bakom klockstapeln.

Längs stenmuren är de yttre gravvårdarna placerade. Gravvårdarna på kyrkogårdens

mitt är förlagda i nord-sydliga rader.

Under 1990-talet anlades en minneslund i kyrkogårdens nordöstra hörn. Minneslunden är avskild från resten av kyrkogården genom en relativt låg häck. En mindre vattentrappa står mitt i lunden.

Valborgs konsert 2010
Valborg år 2010 var det konsert i Frösunda kyrka, spelade gjorde bland andra Johan Ekstam och Benny Johansson.